11147 4600x2820 phoo.ir 1

P.N-Repair

PN-Repair

ترمیم کننده بتن ملاتی آماده برپایه سیمان می باشد ، باتوجه به ساختارتشکیل دهنده این ماده که درآن ازدانه بندی مناسب وپلیمرهای فعال شده استفاده گردیده است امکان اجرای ملاتی بدون انقباض با مقاومت فشاری وچسبندگی بالا به سطوح زیرکاروهمچنین امکان نفوذ ناپذیرنمودن مقطع مورد کاربرد را نیزفراهم می سازد .

02144205158