شرکت پنتـــا

تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا
11147 4600x2820 phoo.ir 1

گروت پلیمری

گروت اپوکسی

گروت سیمانی

P.N-Grout G3

یک گروت خشک مخلوط شده که مسلح به الیاف پلیمری نیز می باشد . این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزاء سازنده اش برای مواردی که نیاز است ملاتی بدون جمع شدگی وترک بامقاومت بالا، فاصله بین دو المان سازه ای نزدیک به هم راپر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد.

02144205158