شرکت پنتـــا

تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

افزودنی بتن

روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، ابر روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس

02144205158